سینمای جهان » چشم‌انداز


جنگل بدون مرز

سریال‌هایی برای تماشا

هومن جعفری

چگونه فیلم ببینیم - ۴۴

موسیقی الكترونیك

کرونای ضد سینما!

تاثیر ویروس مرگبار جدید بر سینما

کیکاوس زیاری

موسیقی متن و واكنش تماشاگران

چگونه فیلم ببینیم - 43

فیلم‌توریسم

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

فضاسازی موسیقی

چگونه فیلم ببینیم - 42

تأثیرات عاطفی موسیقی فیلم

چگونه فیلم ببینیم - 41

و جایزه اسکار می‌رسد به...

پیش‌بینی نیویورک تایمز از برندگان اسکار 2020

ترجمه سارا مهرابی

بازتاب تغییرات اقلیمی در سینما

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

صدای راوی قدرتمند

چگونه فیلم ببینیم - 40

استفاده از صدا در بافت و زمان

چگونه فیلم ببینیم - 39

کاهش تاثیر نقد فیلم بر انتخاب تماشاگران

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

نقطه‌ی دید در صدا

چگونه فیلم ببینیم - 38

زنان/مردان؛ پنجاه/پنجاه

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

جلوه‌های صوتی و دیالوگ

چگونه فیلم ببینیم - 37

اولین جلوه‌های سینمایی‌ ۲۰۲۰

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

رنگی یا سیاه‌و‌سفید؟

چگونه فیلم ببینیم - 36

آخرین ایستگاه ۲۰۱۹

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

كاربرد سوررئالیستی رنگ

چگونه فیلم ببینیم - 35

درك رنگ در سینما

چگونه فیلم ببینیم - 34

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: