شماره 547 - 20 شهریور ۱۳۹۷

پرونده‌ی یک موضوع: موزه‌ی سینمای ایران
پیشگفتار
: دیروز امروز فردا
وقایعنامه: سال‌شمار و عملکرد (۱۳۹۷-۱۳۷۳)
عکسنامه: گزارش آماده‌سازی و دیدارها
یادنامه: خاطرات و خطراتِ برپایی
رنجنامه: ذکر مصایب و آسیب‌شناسی
خوابنامه: طرح بازسازی و نوسازی (۱۳۹۶-۱۳۹۳)
بیاننامه: برنامه‌های مدیرعامل موزه‌ی سینما و گزارش مدیرعامل بنیاد فارابی
معرفینامه: تعریف و توصیفِ ده موزه‌ی سینمای جهان: موزه‌ی سینمای آلمان/ موزه‌ی ملی سینمای تورین  / موزه‌ی سینماتک- پاریس/ موزه‌ی تصویر متحرک- نیویورک/ موزه‌ی ملی علم و رسانه- برادفورد/ کانون تصویر متحرک- ملبورن/ موزه‌ی ملی سینما- پکن/ موزه‌ی  هالیوود- لس آنجلس/ موزه‌ی تصویر متحرک- دوبی/ موزه‌ی سینما- اودسا

سردبیر مهمان: بهزاد رحیمیان
مدیر هنری: امیر اثباتی
انتخاب و پردازش عکس
ها: میترا محاسنی
تحریریه: عزیر ساعتی، بهزاد رحیمیان و امیر اثباتی
با تشکر از: امیر امیرافشاری و رضا حسینی

آرشیو