دور، دور رایتلی هاست

نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 30% تخفیف (۵٫۸۸۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 40% تخفیف (۵٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 40% تخفیف (۵٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 20% تخفیف (۶٫۷۲۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 15% تخفیف (۷٫۱۴۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست دو میلیون و 180 تومان + 580 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست یک میلیون و 765 هزار تومان + 580 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۲۳٫۴۵۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی یک میلیون و 650 هزار تومان + 580 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.