شماره 479 - 21 شهریور 1393

روی جلد: حامد بهداد و طناز طباطبایی، جوان‌اول‌های فیلم «آرایش غلیظ»، ساخته‌ی‌ حمید نعمت‌الله، عکس از امیر محصصی‌فر/ طرح از بهزاد خورشیدی

ویژه‌ی‌ روز ملی سینما
پرونده‌ی‌ یک موضوع: «جواناول» در سینمای ایران
قهرمانان دیروقت: مقدمه‌ای بر موضوع پرونده
جوونای قلعه‌ی‌ پیر...: درباره‌ی‌ سیر مفهوم، کاربرد تحول و مفهوم عنصر جوان‌اول در سینمای ایران
این جوانان خیلی خیلی نازنین: نگاهی به سیر تحول تیپ جوان‌اول در سینمای ایران
مردی که مرد ماند: گفت‌وگو با ناصر ملک‌مطیعی
ایستاده بر قله‌ی‌ زندگی: سازوکار ایرانی جوان‌اول
آینههای هر دوران: جوان‌اول؛ پدیده‌ای سینمایی، اجتماعی و تاریخی
اینجا قهرمان شدن مجوز میخواهد: گفت‌وگو با فرامرز قریبیان
اوج و نزول اولهیکل: دگردیسی شمایل قهرمانانه‌ی‌ جوان‌اول در سینمای ایران
نمیدانستیم جواناول یعنی چه: گفت‌وگو با بیژن امکانیان    
بزنگاه ناگزیر در سینمای ناچار: جوان‌اول در دهه‌ی‌ 1360
دوگانگی نقش اول و شخصیت اصلی
سینمای مردانه، قهرمانهای مرد و قهرمانیهای زنانه: آیا زن می‌تواند قهرمان یا جوان‌اول باشد؟
دردسرهای ستاره بودن: گفت‌وگو با ماهایا پطروسیان
قهرمان رؤیاها و رؤیای قهرمان: افول قهرمان و جوان‌اول از کجا شروع شد؟
غریبانهای شبیه باران: گفت‌وگو با ابوالفضل پورعرب
جواناول پیر است و خسته: در وصف مفهوم آرمان و در سوگ قهرمانی در دورانی که جوانانش عبارت «اعتمادبه‌نفس» را به منزلۀ ویژگی منفی به کار می‌برند!
با ترسهایت روبهرو شو: گفت‌وگو با فریبرز عرب‌نیا
پیشدرآمدها: سرک کشیدن به دورانی سپری‌شده
درست همان جایی هستم که باید باشم: گفت‌وگو با محمدرضا فروتن
صورتزخمیهای اصل و بدل
روزه‌ی‌ سکوت: گفت‌وگو با محمدرضا گلزار
ستاره بود، ستاره است، ستاره میشود: مبانی تحلیل ستاره و تقابل‌های طبقه و جنسیت ستارگان جوان سینمای ایران
جاه طلبیام نمیگذارد هیچوقت راضی باشم: گفت‌وگو با بهرام رادان
آنها جنایتکارند!: گفت‌وگو با حسین فرح‌بخش
از آرمانگراهای ایدهآلیست تا عصیانگران رئالیست: جوان‌اول‌های سه دهه‌ی‌ اخیر
همیشه شاگرد منضبطی بودهام!: گفت‌وگو با امین حیایی
در جستوجوی جوانی گمشده: گفت‌وگو با حامد بهداد
تعدادی قهرمان مورد نیاز است: درباره‌ی‌ چند بازیگر- شخصیت جوان سینمای پس از انقلاب
ادعا و انگیزه‌ی‌ جواناول بودن ندارم: گفت‌وگو با شهاب حسینی
سینما راه خودش را میرود: گفت‌وگو با محمدعلی نجفی
بازیگر داریم، آرتیست نداریم: گفت‌وگو با سعید سهیلی
جواناول محصول سینمای سالم است: گفت‌وگو با حبیب اسماعیلی
بیست سال پیش در همین ماه: نگاهی به شماره‌ی‌ 163: شهریور 1373

 

آرشیو