درخواست شماره‌های گذشته

 

از شماره 1 تا 300 و شماره‌های 304 تا 314/ 317/ 318/ 321/ 323/ 329/ 331/ 332/ 334 تا 336/ 342/ 344/ 351/ 360/ 361/ 382/ 386/ 387 تا 389/ 391/ 393/  400/ 410/ 411/ 413 / 471 / 511 و 519 موجود نيست

 

شماره‌های موجود


هرشماره 3000 تومان: 302/ 303/ 306/ 316/ 319/ 320/ 322/ 324 تا 328/ 330/ 333/ 337 تا341/ 343/ 345 تا 350/ 352 تا 359/ 362 تا 381/ 383 تا 385/ 387 تا 390/ 392/ 394 تا 399/ 401 تا 409/ 412/ 414 تا 437/ 439
/ 441 تا 445


هر شماره 3500 تومان: 438/ 440/ 446 تا 449


هر شماره 4000 تومان: 451 تا 453/ 455/ 457 تا 469 / 471 / 473 و 474


هر شماره 5000 تومان: 450/ 456/ 475/ 476/ 478


هر شماره 6000 تومان: 454/ 470/ 472/ 479 تا 499 / 501/ 502 / 503/ 505 / 507

هر شماره 8000 تومان:  504 / 506 / 508 / 509 /510 / 512 تا 518

 

هر شماره 10000 تومان: شماره 500 / 520 تا 544

هر شماره 12000 تومان: ۵۴۵ تا ۵۵۳

 

هر شماره 15000 تومان: ۵۵۴ / ۵۵۵ / ۵۵۶

 

تا مبلغ  5000 تومان را می‌توانید تمبر باطل نشده ارسال کنید و مبلغ بیش از 5000 تومان را

به حساب  11049400 بانک تجارت
، شعبه حافظ جنوبی كد 110 و یا شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۴۰۵۹۶۹۳ به نام ماهنامه فیلم، واریز و اصل فیش بانکی را

همراه با مشخصات (آدرس کامل و شماره تلفن و شماره‌های در‌خواستی)

به
نشانی:  تهران - ماهنامه فیلم - صندوق پستی 875-11155 - بخش اشتراک  بفرستید.

فتوکپی فیش بانکی را نزد خود نگه دارید.