درخواست شماره‌های گذشته

 

از شماره 1 تا 384 و شماره‌های 386/ 388 /390/ 391/ 399/396/ 400/ 409/408/ 410//411/ 413/ 415/ 417/ 418/ 422 تا 434/ 436 تا 440/ 442/ 444 تا 451/ 454/ 455/ 456/ 458/ 461/ 463/ 466/ 468/ 4712/ 497/ 519 موجود نیست

 

شماره‌های موجود


هرشماره 8000 تومان: 385/ 387/ 389/ 392/ 393/ 394/ 395/ 397/ 398/ 401 تا 407/ 412/ 414/ 416/ 419/ 420/ 421/ 435/ 441/ 443


هر شماره 9000  تومان: 452/ 453/ 457/ 459/ 460/ 462/ 464/ 465/ 467/ 469/ 473/ 474


هر شماره 10000 تومان: 475/ 476/ 477/ 478


هر شماره 11000 تومان: 470/ 472/ 479 تا 496/ 498/ 499/ 501/ 502/ 503/ 505/ 507


هر شماره 13000 تومان: 504/ 506/ 508/ 509/ 510/ 512 تا 518

هر شماره 15000 تومان:  500/ 520 تا 553

هر شماره 20000 تومان: 554 تا 570

 
جمع مبلغ شماره‌های درخواستی را به حساب  11049400 بانک تجارت
، شعبه حافظ جنوبی كد 110 و یا شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۴۰۵۹۶۹۳ به نام ماهنامه فیلم، واریز و اصل فیش بانکی را

همراه با مشخصات (آدرس کامل و شماره تلفن و شماره‌های در‌خواستی)

به
نشانی:  تهران - ماهنامه فیلم - صندوق پستی 875-11155 - بخش اشتراک  بفرستید.

فتوکپی فیش بانکی را نزد خود نگه دارید.